Products
 
การเชื่อมแบบก้าวถอยหลัง (BACK STEP)

เป็นวิธีการเชื่อมที่เหมาะกับโลหะที่มีความเสี่ยงต่อการร้าวสูง เช่น เหล็กหล่อ, การเชื่อมพอกผิวแข็ง ฯลฯ 1. แบ่งแนวเชื่อมออกเป็นส่วน ๆ แต่ล่ะส่วนยาวไม่เกิน 50 มม.
 2. ใช้ลวดเชื่อมขนาดเล็ก (3.2 มม.) และปรับไฟฟ้าให้ต่ำที่สุด
 3. เชื่อมต่อแนว
  - แบบกระโดด 1-5-3-2-4
  - แบบไม่กระโดด 1-2-3-4-5
 4. ไม่ส่ายลวดเชื่อม
 5. การเชื่อมแนวถัดไปควรรอให้อุณหภูมิของชิ้นงานต่ำกว่า 100 °C
 6. ใช้ฆ้อนเคาะที่แนวเชื่อมเมื่อเชื่อมเสร็จและยังร้อนแดงอยู่ (HOT PEENING)
 7. การเจียรผิวแนวเชื่อมเพื่อทำความสะอาดแต่ละชิ้นของแนวเชื่อม ต้องระวังไม่ให้ผิวเนื้อโลหะเชื่ื้อมไหม้ โดยเฉพาะเหล็กหล่อ เพราะอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อโครงสร้าง เมื่อเชื่อมทับซ้อนลงไปจะเกิดการหลอมละลายร่วมกันไม่ดี
   
Copyright © THAI TOKUDEN CO.,LTD.